Úvodní strana / Články / Odkazy
Fotky / Downloadz /

  Zpět do nadřazené sekce Peter J. Carroll  

Vytisknout Vytisknout

Peter J. Carroll

Teorie katastrofy a Magie

Teorie katastrofy je matematickým nástrojem, který umožňuje pomocí topologie popsat náhlé a diskrétní(nespojité) změny.Podstatou topologie je myšlenka, že určitý tvar či forma může být zdeformován bez ztráty základních výchozích vlastností či funkcí(znaků). Teorie podává spíše kvalitativní než kvantitativní nástin příčin změny. Říká nám, že neobvyklé věci a změny můžeme očekávat za určitých podmínek, ovšem neodpoví nám na otázku kdy k dané změně dojde. Vlastně nám dává návod jak vyprovokovat katastrofy (změny),právě pomocí nastolení oněch „potřebných podmínek“ pro změnu. Ovšem tuto matematickou abstraktní teorii nyní aplikujeme na esoterní změny jako je mystické osvícení, iniciace či přestup mezi vírami.Právě má touha po té proradné moudrosti nasměrovala mou pozornost k této partii matematiky,která bývá některými matematiky hojně nazývána obdobou „černé“ magie.Ovšem ony paralely a propojení matematiky s magií,daly vzniknout právě této knize.

Teorie katastrofy

Hlavně budeme pracovat s obrázkem číslo dvě. Tato plocha se svým zlomem(vlnou) představuje povrch katastrofy po které se pohybuje myšlený bod, který ztělesňuje (representuje) chování subjektu. Osa Z je osou chování. Čím výše je bod plochy umístěn na ose Z, tím více zobrazuje vlastnosti daného chování subjektu. a jako nejvyšší bod, B je o něco níže , následuje D a nejníže je bod C. Osa Y representuje vlivy a okolnosti, které nutí subjekt k přechodu z D do B nebo z C do A. Osa X je dalším vlivovým faktorem způsobujícím katastrofu. Pokud více působí faktor osy X, potom jakákoliv změna z A do C nebo zpět, nebude změnou hladkou a plynulou, ale změnou náhlou, provázenou oním překlopením dráhy subjektu přes onen ohyb v ploše. Pokud se bod plochy(representující chování) nachází v bodě B či D, pak vliv faktoru os X nebo Y způsobí pouze hladké postupné změny.Ale pokud je bod chování situován do bodu a nebo C,pak velká změna faktoru Y může způsobit katastrofu, opět z důvodu přechodu přes ohyb plochy.

Obrázek 2 : Model teorie katastrofy

Obrázek 3 : Teorie katastrofy aplikovaná na spor duchovno versus materiálno. Bod a representuje zarytého okkultistu(mága), bod C zarytého materialistu, bod B nerozhodného,nevyhraněného mága(tedy ještě infikovaného materialismem) a bod D materialistu, který se úplně nevzdal duchovních rozměrů své osobnosti.Jedná se tedy o vymezení krajních a přechodových modelů chování subjektu.

Duchovno kontra materiálno

Ose Y jsme přisoudili faktor celkových magických zkušeností, které objekt zažil nebo je schopen vnímat. Osa X representuje neústupnost a fundamentálnost subjektu při eventuelním ustoupení od získaných magických zkušeností.Jinými slovy osa X representuje schopnost akceptovat změnu.

B<–>D Typická oscilace kavárenského okkultisty. Je materialistou,ale občas se nechá ovlivnit nějakou duchovní či magickou myšlenkou.
D<–>C Nárůst materielního pohledu na svět, studium a racionalisace.
B<–>A Nárůst magického pohledu na svět v důsledku vědeckého studia a racionalisace.
D<–>A Postupný růst magického pohledu na svět podpořený studiem magické teorie spolu s magickou praxí.
C<–>A Náhlý a nespojitý obrat k magickému náhledu na svět. a to v důsledku přímých magických žážitků.

Přechody vycházející z bodu a jsou spíše výjimkami. Může k nim ale docházet v důsledku zapomenutí či vytěsnění magických prožitků a zkušeností z paměti subjektu. Cílem většiny magických cvičení je práve dosáhnutí bodu a , ve kterém magik může střízlivě posuzovat své a cizí magické zkušenosti. Někteří mistři volili a volí metodu, při níž se snaží žáka dostat všemi prostředky do bodu C a poté vyprovokovat a dát mu podmínky k náhlé změně do kýženého bodu A. Já volím cestu přechodu z D do A, tedy rozvoj jak rozumového poznání, tak magického pohledu. Ovšem cílem této knihy je provokovat spíše přechod z B do A.

Změna názoru

Osa Y je emocionální oddanost. Osa X racionalita až iracionalita. Typy oddanosti  I a II mohou sahat od ideologie až po náboženství a mohu zahrnovat jak víru tak odmítání.

A<–>B

C<–>D
Tyto posuny representují posilování či oslabování víry v důsledku zvýšení či snížení racionality.Větší množství iracionality koresponduje s nacionalismem a náboženský, obrozením.
B<–>D City nutí oscilovat subjekt mezi dvěma racionálně zastávanými názory.
A<–>C Katastrofická změna. Změna mezi dvěma iracionálními stanovisky. Například náboženská konverze.
A<–>D

B<–>C
Přechod je možný

Obrázek 4 : Katastrofická změna aplikovaná na změnu víry

Vyvstává nám zde ještě právě ono rozdvojení.Obrázek 5 nám ukazuje jak pád subjektu do iracionality produkuje dva možné stavy víry, jež jsou oba velice nestabilní a pod velkým vlivem emocionálního rozpoložení.Tato technika rozdvojení nachází své uplatnění i v magii. Ovšem hrozí zde jasné nebezpečí vzniku vnitřního schizmatu a neurózy či psychózy.

Mystická iniciace

Osa Y je mystická znalost. Osa X je mystická síla.

Přechod z D do a představuje harmonický rozvoj obou složek.

Obrázek 5 : Fenomén rozdvojení

Obrázek 6 : Katastrofická změna aplikovaná na mystickou iniciaci.Bod a je osvícený mystik,B je znalostní mystik,C je mág se silou ale bez znalostí a konečně D je začátečník.

D –> B –> a : Nejdříve znalosti, poté síla. Proces sice bezpečný,ale v podstatě naprosto neuskutečnitelný.

 D –> C : Nejdříve síla,znalosti později. Tento proces povětšinou vede k duševní poruše. Síla sama o sobě totiž oddaluje magika od cíle jeho cesty.

Magická iniciace

Osa Y je síla. Osa X znalosti. V magické iniciaci jsou osy prohozeny oproti mystické iniciaci. V tomto případě působí faktory vlastně opačně. Právě tato rozdílnost je podstatou toho proč mnoho magiků má tendenci podceňovat a zavrhovat systémy svých kolegů či nepřátel.

Obrázek 7 : Katastrofická změna v magické iniciaci. Bod a je osvícený magik,bod B silný ale bez znalostí,bod C pouze teoretik a bod D začátečník.

Obrázek 8 : Katastrofická vrstva s dvojitým přechodem.

D –> a : Harmonický rozvoj

D –> B : Síla nejdříve. Cesta do zkázy.

D –> C : Znalosti první. Cesta k pouhému diletantismu.

Jak vidíme síla sama o sobě vzdaluje magika od jeho cíle. a překonána může být jedině katastrofickou změnou.

Skryté arkanum

Body B a C jsou na dvojitě zvlněném povrchu o něco níže než bod D. Zajímavé je že cesta z D do a je v jenom místě velmi riskantní.Z obrázku 8 je asi jasné o kterém místě se mluví. Jaké závěry z toho vyplývají přenechávám na Vašem mozku.


Výňatek z Liber Null&Psychonaut

Transcription by © Merkurius

Překlad & komentář © Core_Tex_Labs

 

Převzato z http://existence.host.sk/

 

  Zpět do nadřazené sekce Peter J. Carroll  

Vytisknout Vytisknout

Naposled přidané články

Copyright © ChaoSpace 2001-2019