Úvodní strana / Články / Odkazy
Fotky / Downloadz /

  Zpět do nadřazené sekce Sexuální magie  

Vytisknout Vytisknout

Sexuální magie

Úvodem

Sexuální magie je prastarým směrem v esoterickém chápání Universa a byla mezi zasvěceným okruhem lidí vždy uznávána. Vesměs podobné praktiky se udržují omezeně dodnes, díky hermetikům a okultistům, jež energii sexu využívají. Současní lidé jsou však při využití sexuální magie, mírně řečeno, zdrženliví. Snad jen několik „čarodějnických“ kultů v U.S.A., které obsahují páry, (což je menšina, protože v Americe je třeba kult Wicca často prodchnut myšlenkami někdy i radikálního feminismu) využívá opravdu v plné míře sílu sexuální agónie a spojují ji s většinou svých rituálů. Nahota při rituálech a sex jim nejsou cizí - jenže to je myšlenka pro většinu Evropanů lehce perverzní - jaksi - "proti srsti". Někteří myslí, že je to velká škoda - jiní tuto magii přímo zavrhují (ale těch je menšina). Sexuální magie navíc může připomínat orgie, za které se ve středověku upalovalo, a „satanismus“, který je s divokými orgiemi často spojován.

Teorie a historie

Sexuální magie je speciální magická technika, kterou lze použít jak pro účely mentální, tak i rituální magie. V druhém případě je sexuální magie součástí většího rituálu a provádí se ve vysvěceném kruhu, ale ten se doporučuje i při mentálních praktikách, neboť sexuálně-magické operace přitahují četné astrální larvy. Jako všechna magie, je i sexuální magie prací s astrálním světem a v Astrálu. Jejím charakteristickým rysem je poznatek, že Síly (astrální) jsou v mužském a ženském těle opačně polarizovány. S. de Guiata uvádí:

"U muže je pohlavní ústrojí mužské, či kladné, a mozek ženský či záporný, a opačně, u ženy je pohlaví ženské či záporné a mozek mužský či kladný a konečně u muže i u ženy je sluneční pleteň (srdce)středem rovnováhy celého organismu."

Tato skutečnost má ovšem v magii dalekosáhlé aplikace. Jde především o sestrojení tzv. čtyřpólového magnetu, který není ničím jiným, než souložícím párem. (Informace o okultní anatomii lze nalézt v Lasenicově knize Magie sexuelní, která však postrádá praktické instrukce) Techniky sexuální magie se často utajovaly, dokonce i nejznámější sexuální magik všech dob, A. Crowley, psal o těchto věcech velmi mlhavě a s použitím četných symbolů - alespoň v textech určených pro zveřejnění. Soubor jeho prací o sexuální magii, který vyšel česky pod titulem Liber Agape, rozhodně nepatří k nejsrozumitelnější četbě. Podaří-li se však čtenáři proniknout temným symbolismem Mistra Theriona, pozná, že se jedná o dílo opravdu mimořádné hodnoty.

Do novověké Evropy uvedl sexuální magii hermetický řád O.T.O. založený ve Vídni r. 1901. Jeho zakladatelé čerpali z indických tantrických tradic. Do U.S.A. pronikla znalost sexuální magie prostřednictvím P. B. Randolpha, jenž vycházel z nauk syrských ansairetiků a r. 1874 založil v Nashvillu „Eulidské bratrstvo“. Na ideje O.T.O. navázal Gregor A. Gregorius (Eugen Grosche), který roku 1926 založil v Berlíně společnost „Fraternitas Saturni“. Gregoriovy zasvěcovací texty týkající se sexuální magie, které zařadil do své knihy Magia Nigrae František Kabelák, jsou napsány řečí jasnou a srozumitelnou. Randolph byl průkopníkem sexuální magie, a jako první se odvážil o jejích postupech psát s jistou mírou otevřenosti. Ve svém díle Uvedení do eulidských mystérií vypočítává sedm nejhlavnějších účelů, k nimž může magie sloužit:

„1) Za účelem zvětšení mozkové a tělesné síly nenarozeného dítěte.

2) Za účelem vykonání magnetického vlivu nebo magnetického ovládnutí manžela nebo manželky.

3) Za účelem znovunabytí mladické krásy, životní energie a magnetické mohutnosti.

4) Za účelem prodloužení života jednoho z manželů a nebo obou podle libosti.

5) Za účelem dosažení nejvyšší magie, afekce lásky.

6) Za účelem podpory finančních zájmů, plánů, loterie a pod.

7) Za účelem dosažení nejvznešenějších dosažitelných vizí.“

Praxe hermetiků

Dále uvádí Randolph následující pokyny pro sexuálně-magickou praxi:

"Obřad je vždy modlitbou, a to nejmocnější, jíž mohou pozemšťané použíti. Předně musíme mít jasnou představu o předmětu modlitebního děje neboli obřadu. Schopný muž nebo taková žena mohou tohoto vědění použít jednotlivě, aniž by o zamýšlené akci druh věděl, ačkoliv je pro oba lepší jednati po vzájemném dohodnutí a společně kráčeti za dosažením hledaného tajuplného předmětu. Zdar v tomto případě vyžaduje vždy pomoci mravně vyšší ženy. Toť zákon! Sprostá a nízká žena je neužitečnou ke všem takovým vznešeným a svatým účelům. Podobně i nečistý, špatný a vášní zpitý muž. Pamatujte na to! Žena k tomuto účelu volená nemá být prostitutkou ani pannou mladší 18 let, ani cizí manželkou, nýbrž vlastní milenkou nebo ženou, poznavší již muže a dosud schopnou usilovné energie, vůle nebo afekce, spojené s dokonalou pohlavní vzrušivou schopností, neboť zdar vyžaduje dvojí krize. Nikdo nedojde hledané moci nebo zpředu uvedeného účelu, neučiní-li tak v pohlavním aktu onom exudivním okamžení u ženy a expulsivním u muže, kteréž zjevy mají nastoupit pokud lze současně, ježto mystické brány duše neotvírají se prvku Moci aniž vyšlou magicky působivou vůli, leč v takovém krátkém okamžiku naprostého spojení."

Randoph zdůrazňuje, že cílem sexuálně-magické praxe není dosažení pohlavního ukojení a připomíná, že podmínkou zdaru je naprostá fyzická, duševní i morální čistota muže i ženy po dobu celého experimentu, který má trvat 49 dní, a podává tyto instrukce:

"Formuluj svou žádost a nepouštěj ji ze zřetele po celé roční období, zvláště při manželské modlitbě (pohlavním spojení) během níž nesmí být promluveno ani slova. Na žádanou věc po dobu spojení pevně mysli a zdůrazni volancií, dekretismem a pozismem. Představa dané věci musí být velmi jasnou a určitou, a to před aktem, průběhem jeho i po něm."

Volancií je zde míněna vůle, dekretismem imaginace, pozismem poloha při koitu. Crowley, narozdíl od Randolpha, používání prostitutek při sexuálně-magických operacích nezavrhoval. Dochovaly se i zápisky jeho pokusů, zveřejněné částečně ve světě magie, ty zde však neuvádím.

Crowley rozlišoval sexuálně-magické operace VII., IX., a XI. stupně, tzn. operace autosexuální, heterosexuální a homosexuální. (Pro orálně-genitální praktiky neměl zvláštní označení, ale zahrnoval je do VIII. stupně) Ke stimulaci užíval četné drogy (kokain, opium, éter aj.) Jeho díla o tomto předmětu patří ke klasickým pracím a lze jen litovat, že některé rukopisy, jako například Liber C, zůstávají nepublikovány. O výběru vhodných partnerek Crowley v roce 1938 napsal:

"…nevěřím, že hezké ženy jsou dobré. Nejlepší jsou ošklivé. Lidé, jejichž rozmnožovací instinkt je od přírody příliš silný, ale byl z toho či onoho důvodu převeden na dráhu smyslnosti nebo extrémního libida. Slovo "libido" zde používám v jeho nejširším smyslu: intenzivní a instinktivní touha po různých věcech."

Crowley zastával názor, že bezprostřední vzájemná přitažlivost mezi oběma partnery je známkou magické kompetence, neboť v takovém případě byli tak říkajíc, vyvoleni bohy:

"Volba partnera zdá se být natolik důležitá, že by možná měla být přenechána náladě, tzn. nevědomé přitažlivosti. Při volbě partnera ke službě pro tuto svátost je člověk tak zmaten a může se snadno zmýlit, že se nezdá být nerozumné plně se oddat okamžité náladě, neboť tato nálada je je ve skutečnosti možná právě hlasem nevědomí, tzn. je nejvlastnější volbou samotného svatého falu... Vědomá vůle se však musí plně věnovat Velkému Dílu, protože jenom tak si nevědomá vůle nevyhnutelně vybere vyvolený nástroj pro svoji práci. "

V době, kdy Crowley vyslovil tento názor, byl již velmi pokročilým mágem a plně se identifikoval se svojí Pravou Vůlí. Mohl proto do značné míry oprávněně očekávat, že to, co se u něj projevuje jako momentální nálada, je skutečně hlasem Pravé Vůle. Soudě podle Crowleyho deníků, zvláště z období jeho pobytu v U.S.A., se zdá, že si Therion s magickou kvalifikací svých partnerek opravdu příliš nelámal hlavu.

Crowleyho následovník, alespoň pokud se sexuální magie týká - znamenitý německý mág M. Eschner doporučuje přihlížet při výběru partnerů nejen na intuici, ale řídit se i rozumovou úvahou. (V dnešní době virů HIV a hepatitid A, B, C by to bylo přinejmenším rozumné..) Pro výběr vhodného partnera pro sexuálně magický akt uvádí dvě základní pravidla:

„1) Čím odlišnější partner od operatéra, tím větší napětí mezi nimi vznikám a tím větší je i energie, kterou se při magické praxi disponuje. 2) Je třeba vzít v potaz tzv. převrácení smyslu.Uplatňovat v tomto ohledu nějaká morální měřítka je nesmyslné, protože jde především o čistotu vášně.

(…Magik by měl ve vlastním zájmu respektovat platné zákony, zejména dbát na minimální věkovou hranici, aby neskončil za mřížemi, jako právě Eschner…)

Eschnerovo pojetí sexuální magie lze shrnout asi takto: Pro adepty má sex mnohem širší význam než pro nezasvěcence. Z magického hlediska je sex kosmickým spojením opačných polarit, při němž se uvolňuje počáteční energie, z níž bylo všechno stvořeno. Tento proces lze znázornit na schématu sefirotického stromu. Ženská, negativní, pasivní strana přitahuje a formuje energie, zatímco mužská, pozitivní, aktivní strana energie vydává. Pokud se obě strany vhodným způsobem spojí, nastane reakce, pro níž vzniká energie představovaná středním sloupem ilánu. Spojením mužského a ženského principu vytváří sexuálně-magicky pracující dvojice jakýsi žebřík, sloužící pro sestup „kosmických“ sil, které skrze ně proudí s obrovskou energií do hmotné roviny, kde mohou vyvolat, v závislosti na způsobu usměrnění, nejrůznější magické účinky, pakliže operatéři postupují správně a jsou dobře připraveni. Energie, s níž magik pracuje nesmí být silnější než jeho schopnost ji ovládat a řídit, jinak mohou být následky zničující. Magik by proto měl svoji magickou způsobilost zvyšovat posilováním vůle, pročišťováním "energetických kanálů" v těle a odbouráváním psychických zábran. V sexuální magii jde o transformaci sexuálních emocí v sexuální energii. Nezbytnou podmínkou pro ovládnutí této energie je dosažení kontroly pocitu rozkoše a zbavení se sexuálních zábran. Vyžaduje to soustředění, vůli, sebeovládání a imaginaci. Před vnitřním znakem je třeba vytvořit požadovaný obraz, který musí být úplný, přesný a v detailech stálý. V okamžiku orgasmu se operatér nesmí nechat ovládnout rozkoší, ale musí se koncentrovat na imaginovaný obraz, aby tento obraz mohl být oživen proudící energií. Při zábranách nemohou energie proudit a dílo se nedaří. Při nedostatečné kontrole energií může v důsledku nekontrolované imaginace dojít k oživení nežádoucích psychických obsahů, což se zpravidla projeví psychotickým onemocněním. Při nedostatečném pročištění energetických kanálů v těle dochází u operatéra k organickým poruchám.

Příprava pro sexuálně-magickou praxi se sestává z výcviku v ovládání těla, ovládání emocí a osvojení si dovednosti přeměny emocí v energii. O volbě partnera bylo pojednáno výše. Výcvik ovládání těla spočívá v podstatě ve standardním jógickém tréninku - ovládání emocí se nacvičuje za pomoci dechových cvičení. Schopnosti přeměny emocí se v energii vyžaduje podrobnější vysvětlení. Každá myšlenka vyvolává velké množství asociací, z nichž některé mohou být silnější než původní myšlenka, a proto od ní odvedou pozornost. Kromě toho asociace pohlcují energii, která by měla náležet pouze zvolené myšlence. Obranný prostředek je proti tomu uveden v AL 1,22: "Nesvazujte nic! Vy sami nedělejte žádný rozdíl mezi jedinou věcí a ostatními věcmi; protože tudy kráčí bolest." Techniku s tím spojenou nazývá Eschner "převrácení smyslů" V podstatě jde o analyzování odporu, jenž vzbudí určité věci které se touto analýzou očistí, což umožní ocenit jejich hodnotu a použít je k magikovu zdokonalení. Tyto techniky jsou známé již ze starých tantrických tradic a textům. Profánním jazykem se tyto postupy označují jako perverze. Pokleslou formu těchto tradic představuje klasický, středověký čarodějnický sabat.

Při "převrácení smyslu" dojde v „nadsmyslovém svátku lásky", jak tomu říkal Spare, ke zrušení obou polarit, tzn. jak přitažlivosti, tak odporu, jak lásky, tak nenávisti. Začít lze vyhotovením seznamu věcí, které člověka přitahují a odpuzují. Eschner doporučuje, aby tento seznam měl sedm sloupců: Tři pro něco vzbuzující kladné emoce (podle intenzity) tři pro věci vzbuzující záporné emoce (též podle intenzity) a jeden pro věci neutrální a lhostejné. Je třeba vyhodnotit co nejširší paletu položek (lidé, činnosti, jídlo, atd.). Systematickým cvičením "převrácení smyslu" by mělo být dosaženo toho, aby sloupec nesoucí označení „3“ byl prázdný. Teprve po zvládnutí přípravných fází je možno přikročit k vlastní sexuálně-magické praxi.

„Čarodějnický“ pohled na sexuální magii

Pohled „čarodějnických“ kruhů a „covenů“ na sexuální magii je značně jednodušší, jak už to u ne-magiků bývá …: "Proč to dělat složitě (popř. násilně) když to jde jednoduše (popř. klidně a mírumilovně)..." Komplikace s partnerem víceméně odpadají. „Čarodějové“ praktikují sexuální magii se stálým partnerem, popřípadě se v rámci covenu rozdělí do párů, které si oboustranně vyhovují (důležitá je důvěra, pocit blízkosti a vzájemné intimity). Část přípravy zůstává zcela neměnná a dosti důležitá, samozřejmě je možné si je upravit či nahradit je tak, aby byly vhodnější pro použití v „covenu“.

„Čarodějové“ uznávají polaritu vesmírné síly a neuvěřitelné možnosti plynoucí z jejího spojení a uznávají oba póly jako rovnocenné. Proto při praktikování vždy pracují oba, vědomě a dobrovolně a za stejným cílem. Rozdílnost partnerů spočívá v pohlaví (případně povaze) a vyhledávat ošklivé prostitutky či tlusté gigoly je v rozporu s jejich přesvědčením, čímž se výrazně liší od hermetiků a magiků nejen z přelomu 19. a 20. století. Sexuální rituály jsou většinou součástí estbatu, tedy uzavřeného, tajného rituálu skupiny „čarodějů“ (covenu). Většinou pak jen u dlouhodobě fungujících covenů a kruhů, kde se všichni dobře znají a souhlasí s praktikováním, ideální jsou samozřejmě coveny s více manželskými, či alespoň mileneckými páry. Praktikování následuje až po všech úvodních rituálech, před ním i po něm bývají přednášena zaříkávání, vzývání a „modlitby“. Po očištění a zrušení ochranného kruhu následuje známý (a R. Bucklandem horečně propagovaný) rituál koláče a piva, kde se všichni uvolní a doplní energii ztracenou vyčerpávajícím aktem. Princip však zůstává stejný - usměrnit sexem vzniklé emoce za určitým, konkrétním cílem a cíl udržet během styku vizualizovaný.

 

Therion666

 

  Zpět do nadřazené sekce Sexuální magie  

Vytisknout Vytisknout

Naposled přidané články

Copyright © ChaoSpace 2001-2019