Úvodní strana / Články / Odkazy
Fotky / Downloadz /

  Zpět do nadřazené sekce Peter J. Carroll   Následující strana

Vytisknout Vytisknout

Peter J. Carroll

Psychonaut

část pracovního překladu

Translation © sor. Chiah & sor. E.Q.A., 1998

Text neprošel jazykovou úpravou.

 

Carroll je u nás vcelku dobře znám jako otec a hlavní propagátor chaosmagie. Jeho knihy Liber Null & Psychonaut ale málokdo vlastní a četli je jen tim, jimž je přístupná angličtina, případně němčina. Překladu, který jsme pořizovali za účelem vlastního studia, nikoliv za účelem dalšího publikování, se zachovala jen část. Rozhodli jsme se dát k dispozici zájemcům aspoň tu. Každá kapitola je samostatným pojednáním na vybrané téma, takže i následujících pár kapitol může dát přibližnou představu o náplni a obsahu knihy. Budeme rádi, když někdo naše nedokonalé snahy doplní.

Magické perspektivy

Samotné fyzické procesy nemohou nikdy v úplnosti vysvětlit existenci universa života a vědomí. Náboženské odpovědi jsou jen zbožným přáním a neukázněné výmysly zastírají bezednou propast ignorance. K vysvětlení okultních a mystických zkušeností jsou mágové nuceni vyvíjet modely mimo rámec materialistických či náboženských systémů. Pro mága je evidentní, že zde existují jiné úrovně reality, než ta ryze fyzikální. Středověcí mágové se domnívali, že jejich síly vyzařují z boha nebo mága. Ve skutečnosti magie pracuje stejně dobře v jakémkoliv božím jméně pro dobré, zlé, neutrální či indiferentní motivy. Cokoliv je přirozeného jiné realitě, to zřejmě není potřebné antropomorfizovat - oproti fenoménům psychologickým.

Mnohé vědecké disciplíny nejsou schopny pozorovat jakýkoli vitální druh jiskry nebo vědomí v materiálních záležitostech a nadále popírají, že tyto skutečnosti existují v žijících bytostech včetně jich samotných. Protože vědomí není vhodné do jejich mechanistických schémat, tvrdí, že iluzorní. Mágové používají přesně opačných argumentů. Pozorujíce vědomí na sobě samých i na zvířatech a rozšiřují vědomí různého stupně na všechny věci - stromy, amulety, planety a další. Toto je daleko přijatelnější a šlechetnější postoj než postoj náboženství, která dávají duši alespoň zvířatům.

Magická představa se radikálně liší od vědeckých a náboženských idejí. Z náboženského úhlu jsme rozličnými více či méně ochotnými či neznámými hračkami bohů. Alternativně můžeme být částečně božími, částečně ďábelskými a nebo částmi boha, ale zlé jsme si vybrali sami. V tomto případě zase moralistické myšlení zahaluje ignoranci. Toto není vědecká představa. Zde je jen psychologie, kterou musíme postavit do kontrastu se všemi materialistickými názory. Kontrast je jediné co zbylo. Psychologie požaduje, že když se člověku něco stane (podnět), on něco udělá (reakce). Co se stane jedné osobě dává částečnou odpověď jiné osobě, ačkoliv se jejich ega od sebe odlišují. Obecným materialistickým pohledem je na druhé straně domněnka, že máme svobodnou vůli. Jsem egem nebo jsem svobodnou vůlí? Tento pradávný problém je neřešitelný, protože je špatně formulován. Magie nabízí alternativní hledisko. Vědomí se objevuje, když Kia (která je ekvivalentní svobodné vůli a vnímání, ale je sama beztvará) se dotkne hmoty (ego, mysl, smyslové a mimosmyslové informace). Tak máme obojí současně, ale nejsme ani jedním z toho. Zakoušíme své bytí na místě setkání.

Přehled magické interpretace existence bude blíže popsán v následujících částech. Chaos, Baphomet, Choronzon a Psychická cenzura. Detailnější výklad technických okultních teorií je podán v kapitole o magických paradigmatech.

Chaos: tajemství Univerza

Je možné, že magie, vědomí a chaos jsou touže věcí? Vědomí je schopno dosáhnout toho, aby se věci odehrávaly spontánně bez prvotní příčiny. To se obvykle odehrává uvnitř mozku, kde část V námi označovaná jako vůle, šimrá nervy, aby se obecné myšlenky projevily jako události. Občas je V schopno dosáhnout toho, aby se události odehrávaly spontánně mimo tělo, což je magie. Jakýkoliv akt vůle je magie. Naopak jakýkoliv akt V vnímání je také magický. Událost v nervovém systému je spontánně vnímaná ve V. Někdy se vnímání může objevit přímo bez užití smyslů, což nazýváme jasnovidností.

Magické není omezeno na V. Všechny události obsahující původ Univerza se odehrály na základě magie. Tak říkajíc povstaly spontánně, bez konečné prvotní příčiny. Hmota dává vznik bytí ovládanému fyzickými zákony, ale ty jsou pouze statistickými aproximacemi. Není možné dát konečné vysvětlení toho, jak se cokoliv odehrálo v termínech příčiny a následků. Na každé úrovni se událost musí „ právě odehrávat“. Tak se může zdát, že vše vychází z naprosté náhodnosti a neuspořádanosti Univerza. Tak tomu není.

Vrhni jednu kostku,a můžeš dostat cokoliv. Vrhni 6 mil. kostek a dostaneš skoro přesně 1 mil. šestek. Zde není důvod pro tyto zákony univerza pro nás reprezentované strukturou kostek. Tyto fenomény vznikají též spontánně a mohlo jednoho dne přestat plnit svoji fci, jestliže spontaneita začne produkovat něco jiného.

Je velmi obtížné představit si události spontánně povstávající bez prvotní příčiny, třeba že se to odehrává stále s uplatněním jakési V (ta, která jde mimo tebe). Z tohoto důvodu se zdá vhodnější nazvat tento kořen fenoménu chaosem. Pro nás je nemožné porozumět chaosu, protože chápající část nás samotných je vystavěna z materiálu, který podléhá hlavně statistickým formám kauzality. A skutečně veškeré naše racionální myšlení je strukturováno na základě hypotézy, že jedna věc zapříčiňuje další. Z toho vyplývá, že naše myšlení nikdy nebude schopno ocenit přirozenost V nebo Univerza jako celku, právě proto, že tyto jsou spontánně, magické a chaotické již ze své přirozenosti.

Bylo by nespravedlivé z tohoto odvozovat, že Univerzum je V a může myslet v našem slovy smyslu. Univerzum JE myšlenkami chaosu. Můžeme být schopni porozumět těmto myšlenkám, ale ne chaosu, ze kterého ony povstávají. Podobně můžeme bát zvyklí, že bytí je vědomé a uplatňuje naši vůli, ale nikdy nebudeme schopni formovat ideje jaké podstaty toto bytí je.

Každá z velkých lidských filozofií se pokouší odpovědět na specifické otázky naší existence. Věda se ptá „jak?“ a objevuje řetězy kauzality. Víra se ptá „proč“ a vymýšlí teologické odpovědi. Umění se ptá „jaký“ a přichází na principy estetiky. Otázka, na kterou by magie ráda odpověděla je CO, a zkouší tím přirozenost bytí. Jestliže budeme pokračovat přímo do srdce problému a magicky se otážeme co je přirozenost V a Univerza a dalšího, nalezneme tuto odpověď: Ony jsou spontánními, magickými a chaotickými fenomény. Síla, která započíná a rozhýbává Univerzum a síla, která leží v centru V, je náladová a nevypočitatelná, tvořící a ničící nikoliv za nějakým cílem, ale aby se pobavila. Není NIC spirituálního či moralistického na chaosu a Kia. Žijeme v Univerzu, kde není nic pravdivé, ačkoliv některé informace mohou být užitečné v relativním smyslu. Je na nás, abychom se rozhodli, jak chceme uvažovat o významu nebo dobru nebo zábavě. Univerzum se baví stále, a zve nás, abychom dělali totéž.

Já osobně aplauduji Univerzum zabití, které je obrovským uskutečněným vtipem. Pokud by zde byl nějaký cíl, pak by vše bylo daleko méně zábavné. Pouze bychom malomyslně šli společně s ním, nebo bychom bojovali v hrdinské, leč marné bitvě proti němu. Ale pořád je to takhle, máme svobodnou možnost chopit se čehokoliv, svobody jsou dosažitelné a můžeme si představit, že můžeme dělat cokoliv. Je možné, že teologie a jiné metafyziky jsou jen špatnou lyrickou poezií, ale zde přichází jiná:

Chaos - slovo musí být vysloveno, ačkoliv pouze nepravda o něm může být poznána

Rouháním o něm, nechť je naším vysvobozením.

Změna je pouhým konstatováním fenoménu.

O, uctívejme náhodnost věcí, neboť vše to, co jsem vždy miloval vyšlo z ní, a bude ji zase vzato.

Šance.

Pozdrav také zjevnému řádu, neboť jím se zvyšují možnosti chaosu.

Absolutní pravda nemůže existovat v univerzu reality.

Všechny věci jsou náhodné, některé věci obsahují na chvíli relativní pravdu.

Život je náhodný, a my máme svobodnou volbu vzít jej za jakýkoliv bod, který se nám líbí.

Nehledám nezbytnost důvodů, neboť mé činy mají stejnou hodnotu.

Nežádám ospravedlnění.

To, co já dělám je dostatečné samo o sobě.

Život je svojí vlastní odpovědí.

Má spiritualita je cestou k jeho prožití.

Budu věřit všemu, co mi přináší - radost, sílu a extázi.

Porozumění nemůže porozumět samo sobě.

Vnímání nemůže vnímat samo sebe.

Vůle nemůže ovládnout sama sebe.

Tajemství Univerza JE tajemstvím Univerza poznatelném pro mě v tichu a bouři.

 

  Zpět do nadřazené sekce Peter J. Carroll   Následující strana

Vytisknout Vytisknout

Naposled přidané články

Copyright © ChaoSpace 2001-2019