Úvodní strana / Články / Odkazy
Fotky / Downloadz /

Předchozí strana   Zpět do nadřazené sekce Peter J. Carroll  

Vytisknout Vytisknout

Psychonaut #3

Démon Choronzon

Do mnoha systémů okultního myšlení vstoupila podivná chyba. Je to představa jakéhosi vyššího Já nebo pravé vůle, která byla zneužita z monoteistických náboženství. Existují mnozí, kdo si rádi myslí, že mají nějaké vnitřní Já, které je nějak více skutečné nebo spirituální než jejich nižší Já. Skutečnosti toto nepotvrzují. Neexistuje žádná část víry o tomto, která by nemohla být pozměněna skrze dostatečně silné psychologické techniky. Neexistuje nic o tomto, co by nemohlo být odebráno nebo pozměněno. Řádný stimul může - je-li správně aplikován - obrátit komunistu na fašistu, svatého na zlého, pokorného v hrdinu atd. Neexistuje suverénní svatostánek uvnitř nás samých, který by reprezentoval naši skutečnou přirozenost. Neexistuje nikdo, kdo by byl doma v naší vnitřní pevnosti. Vše co opatrujeme jako vlastní ego, vše v co důvěřujeme je právě to, co jsme sesmolili z náhodnosti vlastního zrození a následujících zkušeností. Pomocí drog, brainwashingu a dalších technik extrémního přesvědčování, můžeme úplně a hned učinit člověka uctívačem jiné ideologie, patriotem jiné země nebo následovatelem jiného náboženství. Naše mysl je jen rozšíření těla a neexistuje žádná její část, kterou bychom nemohli odebrat nebo modifikovat.

Jediná část nás samotných, která existuje nad dočasnou a proměnlivou psychologickou strukturou zvanou ego, je Kia. Kia je záměrně významu prostý termín daný vitální jiskře životní síly uvnitř nás. Kia je bez formy. Není tou ani onou. Nelze o ní říct téměř nic, kromě toho, že je prázdným centrem vědomí, a to je „to“, čeho můžeme dosáhnout. Nemá žádné takové kvality jako dobrota, soucit nebo spiritualita, ani kvality opačné. Nicméně může dát pocit významu nebo vědomí, když něco zkoušíme nebo chceme a nejvýraznější se stává pro nás tehdy, když zkoušíme něco silného. Smích v extázi přináší její záblesk.

Centrum vědomí je beztvaré a neobsahuje kvality, z nichž by mysl mohla formovat představy. Zde není nikdo doma. Kia je anonymní. Jsme nepochopitelným biomystickým silovým polem z hyperprostoru, s přilepenou myslí a tělem. Omylem tolika okultních systémů je představa, že Kia má nějakou předem určenou nebo vnitřní kvalitu či přirozenost. Je to právě toužící myšlení, snažící se dát kosmický význam egu.

Naše ego je tím, co se mysl domnívá, že jsme. Je to představa nás samých, která vyrůstá z životní zkušenosti - naše tělo, sex, rasa, náboženství, kultura, výchova, socializace, strachy a přání. Je na nás vyvíjen velký tlak, abychom vyvinuli integrované a asertivní ego. Jsme přesvědčeni, že víme přesně, kdo jsme a čemu věříme a jsme přesvědčení, že jsme schopni uhájit tuto identitu. Čím silněji se identifikujeme s něčím, tím silněji musíme odmítnout jeho protiklad. A tak nejsilnější, nejvíce vtíravá ega patří k nejméně kompletním bytostem. Pro tyto typy je zde dodatečný problém, že povýšení jakéhokoliv principu bude spíše přitahovat jeho protiklad. Ti, kteří povyšují sílu budou vtahováni do pozice slabosti. Ti, kteří usilují o dobro, budou zapleteni ve zlém.

Vyvíjení ega je jako stavění hradu proti realitě. Poskytuje určitou obranu a smysl záměru, ale čím větší je, tím více vybízí k napadení, a nakonec se musí rozdrobit. A je zde další problém. Všechny pevnosti jsou také vězení. Protože naše víra zahrnuje odmítnutí svých vlastních protikladů, musí bolestně omezovat naši svobodu.

Mnozí mysticky a nábožensky orientovaní mágové popisují svoji mystickou zkušenost v termínech transcendence. Popisují sami sebe jakoby dosáhli do něčeho daleko většího jako list v hurikánu, nebo jako slza kanoucí do oceánu. Oni tvrdí, že jejich vlastní ego bylo vymazáno a sloučeno do jednoty s božstvím. Nic takového se nepřihodilo. Pouze asi užili určitou formu gnostické exaltace k rozšíření vlastního ega do nesmírné podoby boží, tak že byli opatrně kultivováni. Proces se neliší od toho, který používali černí mágové, kteří také rozšiřovali své ego do kosmických dimenzí, kromě toho, že náboženské typy potřebují boha v jehož jménu rozšíří své vlastní zájmy. Oni tedy mohou předvést představení pokory, aby sami před sebou skryli vlastní megalomanie.

Přesně tatáž věc se odehraje, když se mág pokusí invokovat svého HGA. Pramen vědomí existuje v podobě sil vůle a vnímání. Jakákoli jména, představy, symboly a nařízení, které mág přijímá budou pouze přehnanými artefakty z jeho vlastní mysli a ega a možná telepatickými fragmenty od jiných lidí. A protože mág získává tuto komunikaci v gnostickém stavu, je pravděpodobnější, že je bude nekriticky akceptovat. Gnose nepřidává podvědomou kreativitu a poselství jsou spíše přitažlivější, jestliže jsou dohromady řazena s nenadálou chytrostí.

My, každý z nás má skutečného HGA, nebo Kia, která je naší silou vědomí, magií a géniem. Máme politování hodnou schopnost stát se posedlými pouhými projevy našeho génia nesprávně chápajíce je jako génia samého. Tento nutný vedlejší efekt má genetické jméno, Choronzon, nebo možná démoni Choronzon, neboť jeho jméno je mnohočetné. Uctívat tato stvoření znamená uvěznit se v šílenství a invokovat jisté neštěstí.

Víra v boha nebo v lidské ego je totéž. Každý člověk je již svou vlastní chorobnou vizí boha. Jak náboženský maniak, tak černý mág si osvojují jisté charisma a poslání své příslušné posedlosti, ale nakonec je jejich hledání marné, neboť se nemohou dostat za svoje vlastní rozšířené strachy a tužby související s reálnými věcmi - k anonymnímu a beztvarému, a přece fantastickému prameni síly uvnitř nás.

To, že jsme vědomí, magičtí a tvořiví je nejmysteriosnější a nejneuvěřitelnější věc v universu. Každý bůh, nebo vyšší Já,které si můžeme představit je nutně méně ohromující než to, co my sami skutečně jsme jelikož ti jsou pouze jedněmi z našich vlastních stvoření. Já sám bych nerad dal jakékoli rozumné jméno, atribut nebo podobu nekonečnému tajemství v jádru mého vědomí a za iluzí universa. Bylo moudře řečeno, že absolutno je nevýslovné či je méně než my.

Invokovat skutečného HGA (Kia) je paradoxně obtížný úkol. Jelikož nemá žádnou formu, není žádná možnost získat o něm uchopitelnou představu. Nemůže být chtěn nebo vnímán, neboť je vůlí a kořenem vnímání.

Jestliže kdokoliv invokuje HGA s všeobecným očekáváním různých znamení a manifestací, pak lidský génius a magické schopnosti obvykle je poskytnou, jestliže je užito dostatek gnose. Oproti tomu, jestliže jednou vstoupí exaltovaný stav nečekaným způsobem, tehdy svobodná víra bude uskutečněna obvyklým přičtením sebe k jakýmkoliv počátečním mystickým ideám, které člověk mohl mít. V obou případech člověk minul loď. Nechte mě zopakovat mé počáteční jednoduché poselství. Skutečný HGA je jen síla vědomí, magie a génius sám - nic víc. To se nemůže manifestovat ve vakuu. Je to vždy vyjádřeno v nějaké formě, ale tato vyjádření nejsou věcí samou. Zde jsou snad pouze dvě věci, které je nutno udělat, pokud chce invokovat skutečného HGA nebo Kia. Za prvé ego může být vyjádřeno na svém místě skrze promyšlené hledání sjednocení s čímkoliv co člověk odmítl. Za druhé skrytá božská síla Kia může být pocítěna jako kořen všech aktů vědomí, magie a génia skrze předvedení jako odlišná a rozsáhlá série aktů, které jsou možné.

Invokuj často, jak říká orákulum.

Zapuď Choronzona, kdykoliv se manifestuje.

Psychický Cenzor

Fyzická část nás samotných je velice choulostivá na Chaos a Magii, ve skutečnost i si naše mysl oškliví tyto věci a proto má velmi silný mechanismus cenzury, který nám znemožňuje užití nebo pozorování jakéhokoliv jejich byť i malého zlomku.

Když jsou lidé seznamováni s reálnou magickou událostí, nejsou schopni si ji uvědomit. Jestliže jsou nuceni všimnout si něčeho nevyvratitelně magického, mohou se stát vyděšenými, zhnusenými a zlými. Psychická cenzura nás zaštiťuje od pronikání jiných realit. Rediguje pryč většinu telepatické komunikace, zaslepuje nás před jasnozřením, potlačuje sny. Psychická cenzura zde není jen z boží zlomyslností, běžný fyzický život by nebyl bez něj možný. Vypadal by jako stálá existence pod vlivem halucinogenů. Vědomá síla v nás, která se objevuje jako kořen vůle a vnímání, může být nazvána Kia. Tato Kia nemá žádnou formu. Jakákoli forma vrozeného nebo božsky dovoleného motivu, kterou by v ní někdo mohl uvidět, je iluze. Je to prázdno v nitru lidské bytosti, které je skutečným HGA. Psychická cenzura je na druhou stranu materiální skutečností, která chrání mysl od magického a od bytí zavaleného, bázeň vyvolávající cizotou psychických dimenzí, které se nám jeví jako Chaos. Mágové mají bezpočet triků v rukávu k částečnému odklonění psychické cenzury. Cenzor je na některých úrovních vědomí více aktivní. Na úrovni snů, vnímání a někdy i vůle má magické jednání více svobody, ale cenzura bude často mít úspěch, aby zabránila pronikání příkazů do snové úrovně, nebo zabrání paměti, aby předala použitelné informace ze sna do vědomé úrovně.

Vědomá úroveň, na které jsme si vědomi myšlení a emocionálního bytí, má dán vysoký stupeň ochrany cenzurou a mnohé magické techniky jsou utvářeny tak, aby odlákaly vědomí pryč z této úrovně. Robotická úroveň, na které plníme automatické úkoly, je méně dobře chráněna. Ve stavu chybějícího myšlenkového soustředění se mohou objevit cizí záblesky téměř subliminálního vnímání, ale cenzor nezřídka jedná tak, aby zabránil jejich plnému uvědomění. Jestliže tato bariéra může být překonána, pak může být vnímána takřka dovádějící k šílenství hlasitost telepatie, rychlá předvídavost a nepravděpodobné souvislosti. Gnostická úroveň tiché koncentrace nebo extatického vybuzení je nejméně chráněna cenzurou, jelikož na této úrovni velká část myslí mlčí. Navíc mnoho efektivních magických systémů vyvinulo jednu nebo více metod vstupu do této úrovně.

Šamanismus

Šamanismus je naší nejstarší magickou a mystickou tradicí.Ze šamanismu vznikla všechna náboženská umění a vědy. Šamanské tradice jsou stále ještě praktikovány na všech jižních kontinentech - v Austrálii, Africe a jižní Americe.Je primárním základem loveckých společnostech, ale přežívá také v částečně usazeném vesnickém životě, kde je možné jej najít jako jednu z charakteristik čarodějnického léčitelství. Zásah moderní civilizace téměř zničil šamanismus v severní Americe, Oceánii, severské Asii a za polárním kruhem. Některé šamanské znalosti přežívají v evropském čarodějnictví, zatímco středovýchodní šamanismus byl pohlcen kněžskými kulty klasických civilizací.

Dvě zakončení mohou být odvozena ze zkoušky zbylých šamanských kultur a ze záznamu těch, které již vyhynuly. Za prvé, navzdory enormnímu geografickému oddělení šamanských kultur sdílejí téměř identické metody. Za druhé, je to šamanské poznání a síla, které jsou současní mágové se snaží znovu objevit. Základní principy magie stejně jako základní principy vědy se ztrácejí. Šamanismus představuje úplnou magickou technologii, která spojuje všechna okultní témata. Lidstvo nyní stojí ve větší potřebě těchto schopností, než kdykoliv od dob prvního aeonu, kdy buď porozumí nebo samo sebe zničí. Šamanismus kdysi provázel všechny velké lidské společnosti a umožnil jim rovnováhu s životním prostředím na tisíce roku. Veškerý okultismus je pokusem vyhrát zpět toto úctyhodné ztracené vědění. Pohlédněme tedy na čem jsou šamanské tradice založeny.

Šamanská síla nemůže být postupně akumulována jako jiné technologie. Šaman může být šťastný, pokud jeho učedníci se dostanou dál, než on sám. Šamanské síly lze velmi obtížně ovládnout, neboˇtradice požaduje souvislý vtok talentů právě proto, aby sama sebe odvrátila od degenerace. Z tohoto důvodu šamani sami popisují svoji tradici jako úpadkovou vzhledem k minulé slávě. Pouze občasný a výjimečný praktik může získat zpět některé z mnoha legendárních sil.

Ústředním bodem šamanismu je vnímání jiného světa či jiných světů. Tento druh astrální nebo éterické dimenze obsahuje různě silné entity a síly umožňující, aby byly v tomto světě reálné efekty. Šamanova duše cestuje skrze tyto dimenze v průběhu extatického nebo drogami navozeného transu. Cesta může být podniknuta kvůli věštbě, kvůli vyléčení nemoci, kvůli zasazení rány nepříteli či kvůli nalezení zvířat.

Perspektivní šamani jsou obvykle vybíráni z lidí, kteří mají nervovou dispozici. Mohou být určeni buď šamanskou instrukcí nebo jsou řízeni k ní silou přítomnou v šamanských kulturách. Iniciace obsahuje invokaci cesty do jiného světa, setkání s duchy a zkušenost smrti a znovuzrození. V této zkušenosti má kandidát vizi svého roztrhaného těla často fantastickými bytostmi nebo duchy zvířat a pak znovu sestaveného z trosek(rozebráno a pak smontováno). Nové tělo vždy obsahuje zvláštní část, často popisovanou jako další kost nebo včlenění magického křemene či jindy zvířecího ducha. Tato zkušenost popisně symbolizuje umístění éterického silového pole uvnitř těla, nebo mu přičítá různé zvláštní síly.

V mnoha šamanských systémech je tato éterická síla vyvolávána skrze námořní region. Pro malé oblasti magie ačkoli by mohla být vykonána rukama nebo očima. Je to totéž jako Chi nebo Ki nebo Kundalini nebo aura.

Šamanská tradice ukazuje plné rozpětí magických témat. Exorcismus a kurýrování jsou hlavními dovednostmi sdílenými komunitou a jsou často podstupovány v transu a extatických stavech, během kterých je cesta do jiného světa prostředkem k nalezení léku. Magický útok a ochrana mohou být také pro klienty uskutečněny a šamani sami často bojují každý s každým o nadvládu přitom využívajíce za tímto účelem svoji zvířecí podobu z jiného světa. Někteří šamani si pěstují neobvyklou fyziologickou kontrolu, jejíž pomocí se stávají odolní vůči extrémnímu horku, chladu a bolesti. Chození ve žhavém uhlí ve kterém je divoké horko magicky zbaveno ožehujícího účinku, je zcela obecným rysem této tradice a stává se celosvětovým.

Setkání se světem duchů je rozsáhlé a obsahuje různé přirozené duchy, zvířecí a rostlinné entity a pomocníky, stíny smrti, sexuální entity jako jsou inkubové a sukkuby a začasté rohatého boha, rozšířeného i zemích, které nemají rohatá zvířata. Příchod do jiného světa je uskutečňován pomocí nebezpečných řinčících bran srovnatelných s moderní koncepcí abyssu. Sen stejně dobře jako trans je důležitou metodou k získání přístupu do jiného světa. Šamanské nástroje jsou velmi variabilní, ale zpravidla obsahují zařízení vydávající rámus, jako je buben, chřestítka z hadích kostí k zavolání duchů a přivodění transu a stejně dobře jako různé silové objekty hlavně křemínky. Pozoruhodné tradice šamanismu patří mezi hlavní prameny všech okultních systémů a proto musíme přihlédnout k šamanismu pokud si přejeme najít střípky magie nejstarší lidské vědy a znovu je užít.

 

Zkratky použité v textu:

V = vědomí.
HGA = Svatý Anděl Strážce ( Holy Guardian Angel )

 

Předchozí strana   Zpět do nadřazené sekce Peter J. Carroll  

Vytisknout Vytisknout

Naposled přidané články

Copyright © ChaoSpace 2001-2019