Úvodní strana / Články / Odkazy
Fotky / Downloadz /

  Zpět do nadřazené sekce Peter J. Carroll   Následující strana

Vytisknout Vytisknout

Peter J. Carroll

Liber KKK

Z angličtiny přeložil a zlehka opoznámkoval Hrabě

KAOS KERAUNOS KYBERNETOS

(Blesk Chaosu řídí běh všech věcí)

 

Liber KKK je první, kompletní, systematický magický tréningový program pro několik dalších století. Jedná se o definitivní nahrazení Abramelinovy Posvátné Magie, kterýžto systém zastaral díky svému monoteistickému transcendentalismu a závislosti na represivních formách překážející gnose1), nyní považované za nepatřičnou.

Liber KKK je prezentována jakožto série obecných magických technik, které mág musí rozvinout do účinného programu za použití jakýchkoliv symbolů, nástrojů a forem gnose, které jej oslovují. Nebylo by na místě předepisovat v textu Magie Chaosu žádné jednotlivé věrouky nebo dogmata, s vyjímkou toho, že magie funguje, pokud jsou sledovány určité obecné principy. Nebylo by na místě, kdyby některý z mágů Chaosu otrocky lpěl na drobných detailech jakéhokoliv systému. Z Liber KKK se lze mnoho naučit v procesu přizpůsobování obecných procedur osobní chuti a cílům. Liber KKK může být používána jakoukoli dospělou osobou. Slovo mág platí rovnocenně pro obě pohlaví a užívání mužských osobních zájmen v textu je pouze literární konvencí způsobenou absencí neutrálních forem v češtině2).

Liber KKK je sérií pětadvaceti magických operací, neboli konjurací. Pět klasických konjurací: Evokace, Divinace, Očarování3), Invokace a Iluminace4) je představeno na pěti úrovních Čarodějnictví5), Šamanské Magie, Rituální Magie, Astrální Magie a Vysoké Magie. Takto tedy celá práce systematicky shrnuje veškerou tradici magických technik; vede mága od jednoduchých cvičení a výroby nástrojů ke zvládnutí komplexnějších experimentů na psychické úrovni.

Je velmi žádoucí, aby měl mág nějakou formu osobní svatyně (chrámu) pro své konjurace. Dále je zásadním požadavkem, aby mág zůstal aktivní ve vnějším světě po celou dobu díla jakožto celku. Práce nemá mít za následek žádnou formu útěku ze světa, ale svět obklopující mága je spíše užíván jako zkušební základna magie. Takže zaměstnání a společenské záležitosti mága jsou prvním ohniskem jeho magie. Při provádění takové magie postupně definuje svůj styl nebo svou spiritualitu. Poněvadž je nesmysl definovat spiritualitu jinak než jako cestu, kterou člověk žije. Jestliže má Cesta Magie nějaký duchovní rozměr, může být odkryt pouze skrze praxi – veškerá omezování nebo pobízení jsou k ničemu.

Neexistuje žádná horní časová hranice pro dokončení celého díla, ale nemůže být dokončeno dříve než během jednoho roku. Kdokoliv, kdo si myslí, že nemá tolik času, by měl uvážit přijetí světských vazeb jakožto arbitrárních cílů, k jejichž podpoře lze různé části tohoto díla použít. Zkušebním kamenem magie jsou objektivní výsledky. Všechno ostatní je mysticismus.

Vzorky Kamene Mudrců, které nepromění olovo ve zlato, selžou stejně jako elixíry osvícení v životním stylu plném rizika a nejistoty. Dříve, než započne práci, měl by si mág dobře rozmyslet, zda potřebuje přijímat plány zahrnující tyto prvky.

Pro účely této operace je pět klasických magických aktů Evokace, Divinace, Očarování, Invokace a Iluminace definováno následujícím způsobem:

EVOKACE

Jedná se o práci s entitami, které se mohou vyskytovat přirozeně nebo být vytvořeny. Tyto entity mohou být nahlíženy jako nezávislí duchové, fragmenty mágova podvědomí, nebo egregory různých druhů životních forem – podle mágovy chuti a struktury použité víry. V praxi je Evokace využívána pro Očarování, kdy jsou evokované entity vytvořeny, aby působily efekt v mágově pověření. Evokované entity najdou jisté uplatnění i v Divinaci, kdy jsou užity k získání informací pro mága.

DIVINACE

Zahrnuje všechny praktiky, kterými se mág snaží rozšířit své vnímání v magickém významu.

OČAROVÁNÍ

Zahrnuje všechny praktiky, kterými se mág pokouší vtisknout svou vůli realitě.

INVOKACE

Záměrné sladění vědomí a nevědomí s některým archetypálním nebo jinak významným myšlenkovým vzorem. Často jsou používány klasické koncepce pohanských božských forem, ale jiné principy mohou posloužit stejně dobře. Invokace vytváří stavy inspirace nebo posedlosti v jejichž průběhu může být prováděno Očarování, Divinace nebo případně Evokace.

ILUMINACE

Je záměrná sebemodifikace za pomoci magie a může zahrnovat kouzla Očarování seslaná na sebe samotného za účelem napravení slabosti nebo zvětšení sil, a Divinaci a Invokaci použitou pro získání inspirace a směru.

V tomto smyslu jsou tedy všechny magické operace založeny na užití vůle, vnímání a představivosti, a jsou druhem Očarování a Divinace. Představivost je to, k čemu dochází, když se vůle a vnímání stimulují navzájem.

Pět rovin magické aktivity – Čarodějnictví, Šamanská, Rituální, Astrální a Vysoká Magie – je pro účely této operace definováno takto:

ČARODĚJNICTVÍ

Je jednoduchá magie, která závisí na skrytých spojeních, která existují mezi fyzickými fenomény. Čarodějnictví je mechanické umění, které nevyžaduje předpoklad, že existuje spojení mezi myslí operatéra a cílem. Jakékoliv výsledky pocházející z tohoto spojení mohou být, pochopitelně, považovány za bonus navíc. Na úrovni Čarodějnictví mág tvoří artefakty, nástroje a pomůcky, které magicky interagují s fyzickým světem, a které mohou být používány subtilnějším způsobem znovu na dalších úrovních. Práce na čarodějnické úrovni by měly být prováděny důkladně, protože jakkoliv jednoduše tyto praktiky vypadají, jsou základem, na němž spočívá práce na vyšších rovinách.

ŠAMANSKÁ MAGIE

Pracuje na úrovni transu, vizí, imaginace a snů. Otevírá mágovo podvědomí potlačením psychického cenzora za použití různých technik. Na této úrovni stojí mág v tvář vážnému nebezpečí a bude se asi často uchylovat k čarodějnické úrovni nebo poutacímu rituálu, pokud by jej něco hrozilo posednout nebo převálcovat.

RITUÁLNÍ MAGIE

Kombinuje schopnosti používané na čarodějnické a šamanské úrovni. Mág slučuje použití nástrojů z čarodějnické úrovně s podvědomými silami uvolněnými na šamanské úrovni a kombinuje jejich užití uspořádaným a kontrolovaným způsobem.

ASTRÁLNÍ MAGIE

Je prováděna pouze vizualizací a změněnými stavy vědomí nebo gnosí. Fyzické příslušenství není užíváno, ačkoliv nástroje a předměty z předchozích úrovní mohou být využity ve formě vizualizovaných představ. Na prvním místě bude mág pravděpodobně potřebovat odloučení, ticho, temnotu a značné úsilí vynaložené na koncentraci a trans, aby s takovouto magií dosáhl úspěchu, avšak výcvik časem umožní provádět ji kdekoliv.

VYSOKÁ MAGIE

Vysoká magie je to, k čemu dochází, když přímému magickému efektu vůle nestojí v cestě žádná překážka, žádná bariéra nestojí v cestě přímému jasnozření a předvídání a neexistuje žádný předěl mezi mágem a jakoukoliv formou raportu nebo vědomí, do které se rozhodne vstoupit. Pro většinu lidí se brány Vysoké Magie otevřou na několik vrcholných okamžiků v životě. Jak mág posupuje ve svém tréningu, přinutí takto získané momentum brány zázračného otevřít se častěji. Pro pět konjurací Vysoké Magie nejsou dány žádné procedury. Vysoká Magie představuje bod, kde technika ukazuje cestu intuitivnímu geniovi a každý musí získat klíč k puštění těchto sil z řetězu sám za sebe.

Prvních dvacet konjurací učí škále dovedných triků a technik pro vržení a chycení magického blesku. Ve Vysoké Magii je tento blesk mrštěn nebo shrábnut samotným prvotním Chaosem v centru našeho bytí.

Pět konjurací pro každou úroveň může být praktikováno v libovolném pořadí, ale všech pět by mělo být dokončeno před přechodem na další úrověň. Mág by měl započetí celé operace načasovat k datu, které je příznivé nebo nějak osobně významné. Dříve než vstoupí do svatyně, měl by mág přesně vědět, co má v úmyslu provádět. Mnozí mágové doporučují mít napsanou rubriku pro každou konjuraci, i když tuto psanou formu užívají jako vodítko velmi zřídka. Mág bude muset často udělat víc než si naplánoval, podle toho, kam jej zavede inspirace nebo nutnost. Ale neměl by nikdy opomenout provést to, co si naplánoval, nebo začít pracovat s vágní ideou, že teď bude dělat nějakou tu magii.

GNOSTICKÝ POUTACÍ RITUÁL

Během provádění operací podle Liber KKK bude mág možná potřebovat ubránit se následkům svých chyb nebo nepřátelským psychickým vlivům. Nebo bude potřebovat obnovit své zdraví a doplnit psychické síly. Pro tyto účely lze použít Gnostický Poutací Rituál. Jedná se o technicky kompaktní a účinnou konjuraci Rituálního Očarování pro výše uvedené účely. Může být volně používán po celou dobu práce a zejména i jako úvod a závěr prvních patnácti konjurací.

 


POZNÁMKY
  1. Jako gnostický stav je označován stav jisté excitace vědomí, při kterém dochází k dočasné paralyzaci psychického cenzora. Gnosí je chápána technika dosažení tohoto stavu. V Magii Chaosu se často jedná především o sex. Pojmy gnose a gnostický stav jsou však v textu zaměňovány.
  2. V originálnim textu se tento tag pochopitelně týká angličtiny.
  3. orig. "Enchantment"
  4. Přestože by výraz šlo přeložit jako osvícení, neučinil jsem tak, protože originální termín má v textu poněkud jiný význam.
  5. v orig. "Sorcery"
  6. "occupy and bypass..."

 

  Zpět do nadřazené sekce Peter J. Carroll   Následující strana

Vytisknout Vytisknout

Naposled přidané články

Copyright © ChaoSpace 2001-2019