Úvodní strana / Články / Odkazy
Fotky / Downloadz /

Předchozí strana   Zpět do nadřazené sekce Peter J. Carroll  

Vytisknout Vytisknout

Liber KKK #3

KONJURACE JEDENÁCTÁ AŽ PATNÁCTÁ – RITUÁLNÍ ÚROVEŇ MAGIE

Rituální Magie kombinuje používání magických nástrojů se změněnými stavy vědomí v sérii strukturovaných ceremonií. Začnete, jako mág, vtělovat určité magické teorie do plánu vaší práce, aby se stala preciznější a efektivnější. Obzvlášť se budete muset snažit rozšířit své užití transu používáním různých technik gnose. Ty mají za následek větší zapojení nevědomých částí mysli, které vlastně dělají magii, do hry. V rituální magii zabírá značnou část užívání různých systémů symbolických korespondencí, analogického myšlení a sigilií. To vše se používá ke komunikaci s nevědomím a zaměstnání vědomí, zatímco se provádí magie.

Rituální magie je vždy strukturovaná jako nepřímý přístup k přání na vědomé úrovni. V rituální magii mág nikdy nepracuje s přímou reprezentací nebo vizualizací toho, co chce, ale spíše s nějakým sigiliem nebo symbolickou analogií, která v gnostickém stavu stimuluje konkrétní přání v nevědomí.

Konjurace jedenáctá – Rituální Evokace

Pro práci na Rituální Evokaci si mág může vybrat, jestli bude pokračovat s formami entit používanými na čarodějnické nebo šamanské úrovni, nebo se rozhodne experimentovat s tradičními formami z klasických grimoárů. Alternativně se může pokusit vybudovat své vlastní formy. Tradičně se dodržuje pravidlo, že mág by se neměl snažit udržovat víc jak čtyři entity naráz, a v praxi se to zdá být oprávněný požadavek. V rituální evokaci se vždy používá materiální báze, i když se nejčastěj i jedná o grafické sigilium vyvedené na papíře. V úvodních evokacích mág buduje silnou vizualizovanou představu entity za použití plné gnose. V následujících dílčích evokacích adresujete materiální bázi entity různé příkazy a pokyny, případně se z ní snažíte dostat informace. S materiální bází by se mělo zacházet rituálně a pokud možno v gnostickém stavu. Pokud není používána, měla by být ukryta.

Konjurace dvanáctá – Rituální Divinace

V Rituální divinaci jde o manipulaci s určitým druhem fyzického nástroje za účelem získání symbolické nebo analogické odpovědi, což se děje ve stavu gnose.  Hluboké stavy gnose mohou mnoha lidem znemožňovat užívání komplexních divinačních nástrojů, jako je Kabbala nebo I-Ging. Ostatní pravděpodobně zjistí, že velmi jednoduché systémy, jako například vrhání kůstek, neposkytují tolik informací, kolik je pro tuto práci třeba, zatímco systémy střední komplexnosti, jako runy, Tarot nebo západní geomancie, jsou často nejužitečnější.  Před vlastní divinací by měl mág divinační nástroj rituálně nabít sigiliem nebo analogickou reprezentací otázky. Divinační výběr je poté prováděn v gnosi. Interpretace by měla probíhat v gnosi nebo po návratu k normálnímu stavu vědomí.

Konjurace třináctá – Rituální Očarování

Pro Rituální Očarování mág udělá dobře, když se rozhodne používat speciální nástroj k očarování z čarodějnické úrovně, pokud ovšem mezitím nebyl zvlášť inspirován k vyrobení lepší pomůcky. Tento speciální nástroj nebo magická zbraň se používá ke kreslení sigilií ve vzduchu, a kde je to možné, k výrobě a manipulaci s různými kouzly. Veškeré akty rituálního očarování spočívají v použití nějakého druhu kouzla, jehož úkolem je obsadit a přemostit6) vědomou mysl a přivést do akce mnohem silnější podvědomí. Kouzlo může ve skutečnosti sestávat vpodstatě z čehokoliv – od výroby a posvěcení sigilia přes manipulaci s voskovými symboly až po rituální zpřítomnění nějaké analogie mágova přání. Ve všech případech však musí používat gnosi a koncentraci přímo na kouzlo samotné, spíše než na přání, které kouzlo reprezentuje, pokud chce, aby jeho práce na očarování byla efektivní.

Konjurace Čtrnáctá – Rituální Invokace

V Rituální Invokaci jde o to, abyste se vy, mág, snažil nasytit své smysly zkušenostmi, které nějak korespondují s určitou kvalitou, kterou chcete vyvolat, nebo na ni symbolicky odkazují. Takže vybavíte svou svatyni a osobu barvami, vůněmi, symboly, čísly, kameny, rostlinami, kovy a zvuky, které korespondují s tím, co chcete invokovat. Stejně tak přizpůsobíte své chování, myšlenky a vizualizace, zatímco se ve stavu gnose pokoušíte o to, aby vás posedlo to, co invokujete. V praxi jsou často používány klasické božské formy, protože pohanské panteony nabízejí spektrum kvalit shrnující celou psychologii. Neměl byste se omezovat na invokaci pouze těch kvalit, které jsou vám osobně sympatické. Po každé obzvláště úspěšné invokaci by měla po čase následovat invokace zcela odlišných kvalit. Celý program rituální invokace by měl zahrnovat minimálně pět úspěšných zcela odlišných invokací.

Konjurace patnáctá – Rituální Iluminace

Při Rituálni Iluminaci mág aplikuje množství rituálních úkonů – divinací, očarování, evokací a invokací – sám na sebe kvůli sebezdokonalení. Jako u všech konjurací týkajících se iluminace, změny by měly být spíše specifické než nejasné a obecné. Lampa, kterou bude pro tuto konjuraci zhotovovat, by měla být propracovanější, pravděpodobně ve formě mandaly, která bude reprezentovat vaše self nebo osobnost. Jedním z efektů rituální iluminace je, že je mág přinucen zvolit si mezi Átman a Anat. Pokud pracuje v paradigmatu Anat, hypotézy o neexistenci duše, potom je iluminace záležitostí přídání nebo odebrání jistých vzorů v myšlení a chování. Pokud mág pracuje v paradigmatu Átman, doktríny osobní duše, neboli Svatého Strážného Anděla, potom čelí komplexnější, nebezpečnější a více matoucí situaci. Pokud předpokládá existenci osobní duše, avšak bez pravé vůle, potom může átmanický mág pracovat, jakoby byl Anatista. Pokud však předpokládá existenci pravé vůle, potom musí být konjurace zaměřena na její odhalení a implementaci. Autor se zdráhal jít touto cestou příliš daleko, ale zpozoroval, že tento proces končil v mnoha případech obzvlášť špatně. Těm, kteří se o to chtějí pokusit, budiž dána rada, aby se vystříhali přijmout jako pravou vůli cokoliv, co je v ostrém konfliktu s normálním zdravým rozumem nebo nižší vůlí, neboť zde se nachází úskalí tohoto paradigmatu.

Liber KKK #6

KONJURACE ŠESTNÁCTÁ AŽ DVACÁTÁ – ASTRÁLNÍ ÚROVEŇ MAGIE

Astrální Magie je Rituální Magie provozovaná zcela v rovině vizualizace a imaginace. Narozdíl od Šamanské Magie, kde jde o zcela volnou formou prováděný průzkum představ a vizí, tato magie vyžaduje precizní a přesnou vizualizaci vnitřní krajiny. V této krajině mág provozuje postupy navržené tak, aby mu přinášely vědění z běžného světa, nebo aby působily změnu ve světě nebo na něm samotném. K Astrální Magii je třeba přistupovat nejméně se stejnou přípravou a úsilím, jaká byla vynaložena v rituální magii, jinak může vše sklouznout do krátké série výletů krajinou imaginace bez vážného magického efektu. Je-li prováděna správně, může se stát zdrojem vyjímečné síly, a má tu výhodu, že nevyžaduje žádné fyzické vybavení. S prací se obvykle začíná na nějakém tichém a odloučeném místě, kde se mág pohodlně usadí nebo uloží se zavřenýma očima. Poté, co mág vstoupí do gnose, mohou zde být nějaké vnější známky toho, že se něco děje, nehledě na možné variace v rytmu dýchání, tělesné pozici nebo výrazu tváře.

Pro práci s Astrální Magií je třeba vztyčit v rovině vizualizované imaginace jeden nebo víc chrámů. Takovéto chrámy mohou mít jakoukoliv podobu, ačkoliv většina mágů preferuje práci s přesnou napodobeninou svého fyzického chrámu. Astrální chrám je vizualizován do nejjemnějšího detailu a měl by obsahovat veškeré vybavení nezbytné pro rituál nebo alespoň skříně, kde lze všechno potřebné najít Jakékoliv objekty vizualizované v chrámu zde musejí zůstat do následné další návštěvy, pokud nejsou výslovně rozptýleny nebo odstraněny. Nejdůležitějším objektem v celém chrámu je obraz mága samotného dělajícího tam svou práci. Zpočátku to bude vypadat spíš jakoby v chrámu pohyboval loutkou sebe samotného, ale s určitou vytrvalostí by měl časem získat pocit, jako by tam byl doopravdy přítomen.

Nežli začne s vlastní Astrální Magií, potřebuje mág opakovanu sérií vizualizací, dokud nejsou všechny detaily perfektní, vybudovat chrám se všemi příslušnými nástroji a obrazem sebe sama v činnosi. Pouze až je toto dokončeno, může začít chrám používat. Každá prováděná konjurace by měla být dopředu naplánovaná se stejným ohledem na detail jako při Rituální Magii. Různé akty astrální evokace, divinace, očarování, invokace a iluminace mají obecně podobnou formu jako v Rituální Magii, kterou mág přizpůsobí práci v astrálu.

KONJURACE DVACÁTÁ PRVNÍ AŽ PÁTÁ – VYSOKÁ MAGIE

Veškeré magické techniky jsou ve skutečnosti nejrůznější způsoby, jak přelstít určité nedefinovatelné části nás samotných, abychom mohli provozovat magii. Univerzum je v zásadě magická struktura a my všichni jsme schopni provozovat magii. Opravdu užitečné teorie magie jsou ty, které vysvětlují, proč má magie tendenci fungovat tak nepředvídatelně a proč máme tak obrovské zábrany v magii věřit, provozovat ji a následně připustit, že fungovala. Je to jakoby na nás Univerzum seslalo kouzlo, které nás přesvědčuje, že nejsme mágové. Toto kouzlo je samozřejmě spíš takovým hravým kosmickým vtipem. Univerzum samo nás vyzývá k prolomení této iluze tím, že v ní nechalo pár trhlin.

Pro pět konjurací Vysoké Magie nejsou uvedeny žádné detaily, neboť žádné ani poskytnuty být nemohou, čtenář je odkázán k poznámkám v úvodu. Mág se musí spolehnout na ono momentum čarodějnické, šamanské, rituální a astrální magie, které jej vtáhne do oblasti vysoké magie, kde vyvine své vlastní triky a techniky sponatánního osvobození chaotické kreativity uvnitř.

KAOS KERAUNOS KYBERNETOS

 


POZNÁMKY
  1. Jako gnostický stav je označován stav jisté excitace vědomí, při kterém dochází k dočasné paralyzaci psychického cenzora. Gnosí je chápána technika dosažení tohoto stavu. V Magii Chaosu se často jedná především o sex. Pojmy gnose a gnostický stav jsou však v textu zaměňovány.
  2. V originálnim textu se tento tag pochopitelně týká angličtiny.
  3. orig. "Enchantment"
  4. Přestože by výraz šlo přeložit jako osvícení, neučinil jsem tak, protože originální termín má v textu poněkud jiný význam.
  5. v orig. "Sorcery"
  6. "occupy and bypass..."

 

Předchozí strana   Zpět do nadřazené sekce Peter J. Carroll  

Vytisknout Vytisknout

Naposled přidané články

Copyright © ChaoSpace 2001-2019